Zajednica Hrvata u
Republici Makedoniji

Vijesti

Radni sastanak s Mrežom za multikulturalizam

Radni sastanak s Mrežom za multikulturalizam (zajednice koje su u Preabmuli Ustava navedene kao „ostali“) na kojem je nazočio predsjednik Zajednice Hrvata u Republici Makedoniji, g. Anton Kuljevan.

Работен состанок со Mрежата за мултикултурализам (заедници кои во Преамбулата на Уставот се наведени како останати) – 13.10.2017

Денеска во просториите на Агенцијата за остварување на правата на заедниците (АОПЗ) се одржа работен состанок со Mрежата за муликултурализам (заедници кои во Преамбулата на Уставот се наведени како останати).

На состанокот директорот Г-дин Илхан Рахман ги информираше присутните за состојбата на Агенцијата, за активностите кои ќе следат во наредниот период , заложбата да се подигне видливоста на проблемите на етнички заедници во општеството, а воедно и вклучувањето на невладините организации во тој процес.